RSS

ที่มา ขอขอบคุณ http://www.amazon.com/LEGO-4544091-Mindstorms-NXT-2-0/dp/B001USHRYI

ที่มา ขอขอบคุณ http://www.educationaltoyskidslove.com/llama-bonus-nxt-robot-model.html

ที่มา ขอขอบคุณ http://ohsengineering.com/2011/01/23/lego-programming-tutorials/

 

Advertisements
 

ที่มาขอขอบคุณ http://www.youtube.com/watch?v=lMJyPIYdHzE&feature=related

 

การควบคุมหุ่นยนต์เคลื่อนที่ตามเส้น

การทดลองการเขียนโปรแกรมบังคับหุ่นยนต์ ให้เคลื่อนที่ตามเส้น เป็นการตรวจวัดค่าแสง แล้วเขียนโปรแกรมบังคับหุ่นยนต์ให้เดินตามค่าแสงที่ได้ เราจะทดลองใช้อุปกรณ์ Light Sensor ในตรวจวัดค่าแสงบนพื้น ให้นักเรียนประกอบหุ่นยนต์เหมือนกับในกิจกรรม ตรวจวัดค่าแสง

ตัวอย่าง การเขียนโปรแกรมเคลื่อนที่ตามเส้น

การวัดค่าแสงสะท้อน จากพื้นสีขาวและเส้นสีดำ

  1. พื้นสีขาวจะให้แสงสะท้อนมากกว่าสีดำ ค่าแสงสะท้อนขึ้นอยู่กับหุ่นยนต์ และ sensor ของแต่ละตัว ก่อนการเขียนโปรแกรม ควรมีการวัดค่าแสงก่อนให้นักเรียนดูวิธีการที่ View
  2. ระยะห่างระหว่าง light sensor กับพื้น ระยะห่างมากจะให้ค่าการสะท้อนแสงไม่ค่อยดี ระยะห่างน้อยจะให้ค่าสะท้อนแสงดีกว่า และแม่นยำกว่า ระยะห่างที่ใช้งานได้ดี ประมาณ 1 – 6 มิลมิลิเมตร

ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ : http://krunisit.rwb.ac.th/line1.html#page1

 

การควบคุมหุ่นยนต์ให้ตรวจวัดค่าแสง

การทดลองการเขียนโปรแกรมบังคับหุ่นยนต์ ให้ตรวจวัดค่าแสง เราจะทดลองใช้อุปกรณ์ ที่เป็น sensor แบบ Light sensor ตรวจวัดค่าแสง ก่อนอื่นนักเรียนจะต้องประกอบอุปกรณ์เพิ่มเติมเข้ากับชุดหุ่นยนต์เคลื่อนที่แบบมาตรฐาน ดังสไลด์ข้างล่าง

no.1

no.2

no.3

no.4

ตัวอย่าง การเขียนโปรแกรมวัดค่าแสง

ศึกษาได้ที่

http://krunisit.rwb.ac.th/light1.html#page2

ที่มา ขอขอบคุณ

http://krunisit.rwb.ac.th/light1.html

 

การควบคุมหุ่นยนต์ตรวจวัดเสียง

การทดลองการเขียนโปรแกรมบังคับหุ่นยนต์ ให้ตรวจวัดหรือรับรู้เสียง เราจะทดลองใช้อุปกรณ์ ที่เป็น sensor แบบSound ตรวจสอบเสียง ก่อนอื่นนักเรียนจะต้องประกอบอุปกรณ์เพิ่มเติมเข้ากับชุดหุ่นยนต์เคลื่อนที่แบบมาตรฐาน ดังสไลด์ข้างล่าง

no.1

no.2

no.3

no.4

ตัวอย่าง การเขียนโปรแกรมวัดเสียง

ศึกษาได้ที่ http://krunisit.rwb.ac.th/sound1.html#page2

 

การควบคุมหุ่นยนต์ด้วยการตรวจสอบการวัดระยะห่างหรือระยะทาง

หลังจากนักเรียนทดลองการเขียนโปรแกรมบังคับหุ่นยนต์ ตรวจสอบการชนแล้ว กิจกรรมต่ิอไป เราจะทดลองใช้อุปกรณ์ ที่เป็น sensor แบบ Ultrasonic ตรวจสอบสิ่งกีดขวาง ซึ่งจะเป็นการตรวจวัดว่ามีสิ่งกีดขวางอยู่ข้างหน้าเป็นระยะทางเท่าใด ก่อนอื่นนักเรียนจะต้องประกอบอุปกรณ์เพิ่มเติมเข้ากับชุดหุ่นยนต์เคลื่อนที่แบบมาตรฐาน ดังสไลด์ข้างล่าง

no.1

no.2

no.3

no.4

ตัวอย่าง การเขียนโปรแกรมวัดระยะทางตรวจหาสิ่งกีดขวาง

ศึกษาได้ที่  http://krunisit.rwb.ac.th/ultrasonic1.html#page2

ที่มา ขอขอบคุณ

http://krunisit.rwb.ac.th/ultrasonic1.html

 

 

ที่มา ขอขอบคุณ

http://www.youtube.com/watch?v=BtOhMak-5ls&feature=related